In English

Support

Logga in


Patient

Startsida för patienter

GENVÄGAR

Bra att veta!

Om att vara med i SOReg

Om obesitaskirurgi

Vanliga frågor

Länkar


VERKTYG

Dokument

Nyheter

NATIONELLT KVALITETREGISTER

Om SOReg

SOReg är ett skandinaviskt kvalitetsregister som samlar och analysera data om obesitas för att förbättra den obesitaskirurgiska vården.

Kontakta SOReg

SOReg är länken mellan obesitasvård och forskning

SOReg är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi. Registret startade i maj år 2007 och täcker sedan flera år all obesitaskirurgi i Sverige. Alla opererande enheter rapporterar till SOReg, som därigenom har en mycket hög täckningsgrad.

I SOReg finns data för nästan 90 000 operationer. De första patienterna i registret är nu inne på 15-års uppföljning.

Registrets syfte är två: dels att säkra och stimulera hög kvalitet på vården och dels att vara en bas för forskning och ny kunskap. Ny kunskap är den starkaste generatorn till kvalitetsförbättring och effektivisering.

SOReg publicerar regelbundet analyser av vårdens resultat, främst genom sina årsrapporter. Årsrapporterna utkommer varje år i tre delar.

En rad forskningsprojekt har genererat ett stort antal vetenskapliga artiklar (mars 2023 150 st).

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) utser styrgrupp för SOReg som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Region Örebro Län är juridiskt sett ägare till registret.

Till SORegs årsrapporter


SOReg idag

Idag rapporterar alla Sveriges opererande enheter till SOReg

SORegs höga täckningsgrad på 98% gör att registret idag innehåller mycket värdefull data och varje år tillkommer mer information. Sedan 2013 har SORegs data används i fler än 150 vetenskapliga publikationer.

98%

Täckningsgrad

2007

Året registret startade

150

Vetenskapliga artiklar baserade på SOReg data

80 000+

Antal opererade patienter

SORegs bidrag till obesitasvården!

Ny kunskap har genererats genom en rad forskningsprojekt där SORegs data används. Inte minst under de senaste åren har flera vetenskapliga artiklar publicerats. Ny kunskap är den starkaste generatorn till kvalitetsförbättring och effektivisering. Obesitaskirurgi har en stark vilja och förmåga att omsätta ny kunskap i klinisk praktisk rutin. Dessutom har SOReg flera exempel på lyckade lokala förbättringsprojekt.

Sedan SOReg startade har frekvensen av tidiga komplikationer halverats, från ca 15% till ca 6% och definitionsmässigt svåra komplikationer från cirka 4% till mindre än 2 %. Data genererat av SOReg har resulterat i flera förändringar av sjukvårdsprocesser som lett till förbättringar i patientomhändertagande. En effektivisering av resursutnyttjande har skett med en förkortning av vårdtiderna från mer än 4 dagar till mindre än 2 dagar i genomsnitt, och operationstider som sjunkit från 120 minuter till 50 minuter.

Några av förbättringarna

Halvering av tidiga komplikationer.

Från 15% av patienterna till 6%.

Halverad vårdtid

Från mer än 4 dagaras vårdtid per patient till mindre än 2 dagar.

Halverad operationstid

Från 120 minuter i genomsnitt per operation till 50 minuter.

FÖR PATIENTER

Innebörden att vara med i SOReg

Alla patienter som genomgått en obesitasoperation blir registrerade i SOReg. För kvalitetsregister i sjukvården finns ett tydligt lagstadgat regelverk som tydliggör registrets skyldigheter och patienters rättigheter. Detta beskrivs i ett informationsblad om SOReg som kan laddas ner under fliken Dokument.

Läs mer


SORegs organisation

Rent juridiskt ägs registret av Region Örebro län, som delegerat det praktiska ansvaret till SOReg:s registerhållare. Registerhållare är Johan Ottosson, överläkare vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Databasen finns på det nationella registercentrum UCR i Uppsala. Juridiskt finns ett biträdesavtal mellan region Örebro län och UCR och Region Uppsala län.

Registrets har en styrgrupp med företrädare från hela landet för den kirurgiska professionen inklusive sjuksköterskor och dietister. Styrgruppen är formellt utsedd av SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi.

Styrgruppens sammansättning
Professor Erik Näslund, Danderyds sjukhus. Stockholmsregionen. Ordförande i styrgruppen.
Överläkare Johan Ottosson, med.dr, Örebro, Registerhållare
Dr Jeff Wennerlund, Lycksele. Norrlandsregionen.
Professor Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Region Mellansverige.
Professor Torsten Olbers, Norrköping, Linköpings Universitet. Sydöstra regionen och SFOK.
Obesitassjuksköterskan Sabina Jakobsson, Ersta.
Dietist Anna Laurenius, med.dr. Sahlgrenska.
Dr Ola Hjert, Ljungby. Södra regionen.
Dr Suzanne Hedberg, med. dr.Göteborg, Västra regionen.
Jenny Vinglid, ordförande i HOBS (patientföreträdare)

Dessutom är nedanstående personer ständigt adjungerade till styrgruppen
Docent Erik Stenberg, Örebro/Lindesberg. Biträdande registerhållare.
Docent Ingmar Näslund, Örebro. Biträdande registerhållare.
Professor Tom Mala, Oslo. Ordförande för SOReg-Norge.
Dr Villy Våge, Bergen. Registerhållare SOReg-Norge.
Registerkoordinator Carina Larsson, sjuksköterska. Kir.mott Lindesberg

I Örebro/Lindesberg finns registrets kansli där följande personer, förutom registerhållaren, kan nås:
Registerkoordinator: Carina Larsson. Tel: 019-602 16 58.
Biträdande registerkoordinator: Carolin Blomkvist Karlsson.

Webbredaktör och administratör: Marianne Janmark. Telefon 019-602 16 07
(Alla kan också nås via mail: soreg@regionorebrolan.se)

På varje deltagande klinik finns dessutom en lokal registerkoordinator, vanligen en sjuksköterska eller en läkarsekreterare samt en lokalt medicinskt ansvarig läkare.

I Norge finns ett självständigt register, SOReg-Norge som har en exakt identisk databas. Registren i Sverige och Norge samarbetar tätt och alla förändringar och tillägg i registren görs likadant genom ett samarbetsavtal. På detta sätt finns för vissa vetenskapliga frågeställningar ett större underlag.


Kontakta SOReg

Har du idéer på hur SOReg kan förbättras? Skicka gärna ett meddelande till oss på mailen nedan.

SOReg@regionorebrolan.se


Samarbetspartners